Regulamin konkursu Pawilon Józefa Czapskiego

Regulamin konkursu
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu Pawilon Józefa Czapskiego (dalej: „Konkurs”) jest PM Elżbieta Skoczek z siedzibą w Krakowie, ul. Zegadłowicza 4/4 , 31-104 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 867-136-58-04 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2016 roku i trwa do dnia 10 czerwca 2016 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.jozefczapski.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.jozefczapski.pl
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez Organizatora.

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.jozefczapski.pl.
5. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie odpowiedź na pytania:
a/ Kiedy został oficjalnie otwarty Pawilon Józefa Czapskiego w Krakowie?
b/ Ile tomów dzienników Józefa Czapskiego jest w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie?
c/ Kto namawiał Józefa Czapskiego do sprzedania spuścizny, zwłaszcza dzienników do archiwum uniwersytetu w Yale?
d/ Ile obrazów i kto podarował w 2016 roku do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (do Pawilonu Józefa Czapskiego)? 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy: info@jozefczapski.pl odpowiedzi na zadanie konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: Materiał),
b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz umieszczenie w mailu adnotacji: „Zapoznałem się z regulaminem konkursu Pawilon Józefa Czapskiego i akceptuję go”.
3. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
5. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

IV. Wybór Zwycięzców
1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 15 czerwca 2016 roku do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona Organizator. Zadaniem Organizatora jest :
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
2. Organizator wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 4 (czterech) jego zdaniem najlepszych prac. Organizator będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów.
3. Dany zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu jozefczapski.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.
4. O przyznaniu nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

V. Nagrody
1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Muzeum Narodowe w Krakowie.
2. Nagrodą dla laureatów są :

I miejsce: 2 podwójne bilety wstępu do Pawilonu Józefa Czapskiego i Pałacu Czapskich  oraz torba (1 szt.) i notes (1 szt.) . Oba przedmioty z okolicznościowymi nadrukami Pawilonu Józefa Czapskiego;
II miejsce: 2 podwójne bilety do Pawilonu Józefa Czapskiego i Pałacu Czapskich  i  pendrive (1 szt.) oraz  długopis (1 szt.) Oba przedmioty z okolicznościowymi nadrukami Pawilonu Józefa Czapskiego;
III miejsce: 2 podwójne bilety do Pawilonu Józefa Czapskiego i Pałacu Czapskich oraz przewodnik dla młodzieży po Pawilonie  Józefa Czapskiego (1 szt.);
IV miejsce: 2 podwójne bilety do Pawilonu Józefa Czapskiego i Pałacu Czapskich oraz przewodnika dla dorosłych po Pawilonie  Józefa Czapskiego (1 szt.).
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1, 2., rozdz. III ust. 2 i ust. 3, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Organizatora w dodatkowym wyborze.
4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Nagrody należy odebrać w Pawilonie Józefa Czapskiego do 31 sierpnia  2016 r.
7. Laureat zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną usunięte.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.jozefczapski.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu oraz udostępnienie imienia, nazwiska i nazwy miejscowości Muzeum Narodowemu w Krakowie w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.  Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PM Elżbieta Skoczek, ul. Emila Zegadłowicza 4/4, 31-104 Kraków.
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora – PM Elżbieta Skoczek, ul. Emila Zegadłowicza 4/4, 31-104 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją